Konkani


Aniruddha Bapu's Grace - Ahilyaveera Savur's Experience - हॉ अनुभव मिगेल मावागल आस. तांका २००० तू बरे नशीले भूक लागना म्होणू डॉ. लॅ वेल्टे. blood test केले report घेऊन दादा लागी चमकले दादा म्हणालो की तांका intestine चा कॅन्सर आसं operation कोरका. तेन्ना मिगेल नणंदेला पूनाली मुंज अशिले त्यानिमीत्त पूराई जण हांगा आशिले. बामुण मात्र येनी तो मे महिन्यांत आईलो तेन्हा तांगेले operation झाले तांनी हुशार जाले. वापस २००४ तू तानी sharjah येऊची खातीर वापस test केल्ले तांतू तांगेले blood report सम येनी. तेन्ना तांका report घेऊन दादालागी वचाती अशी सांगले. दादांनी तांका काही सांगनी आणि शिवाक (मिगेल बामूण) फोन कोरनु सांग म्हळ्ळले. ताने फोन केल्यार दादानं ताका सांगले की cancer आस chemo चालू कराती. शिवाने ताका India येऊवॅ निमशिलॅरी १५ दि.नी यो म्हळ्ळले. १५ दिसांनी तो येताना मावाक मस्त हुशारना जाल्लॅ. दादालागी गेल्यार आज यो फाईयो अशी सांगल्लॅ ताका hindujaadmit करूक खुर्चित बसकरेलॅ तानी तगु वाकलेती आमका लेकलॅ weakness निमित्त तांका अशी जाता माका निदकरेले तेन्ना तांगेले बुबुळ हाललेले आणि उल्लोचेक येनी आशीले तान्नी कसनकी उल्लेता आशिले की हाव एकदम हलके जाल्लो आणि एक होs tunnelतून वैर वैर वता आशिले थैय मस्त लाईट आशिलो माका कोणपूणी तगू तांडीत आशिले. मिगे माव केन्नाई घोरकष्टोधरण स्तोत्र म्हणत आशिले सद्यपिपांन तांक म्हणचे सांगिल्ले (हॉस्पिटलातू तांगेल रूमात एक डॉ. येऊन तो तांगलागी उल्लेलखय आम्ही बाहेर बशीले आमका कोणे दिसनी) एक नर्स येऊन तिने तांका IV लायलॅ थोडे वेळात तान्नी normal जालॅ आणि हुशार जाऊन घरलॅ आईले. वापस २००५ तू serious झाले तांका सुश्रुषात admit केले तेन्ना दादा म्हणाले आता तांगेली वेळ आयल्या. दादा म्हणाले २००४ तो बरे ना आशिले तांतून वाचले कारण ताणे बापूलगी pray केलेले की, मिगेल लग्नाची gold jubliee जावो ताजी खातीर तांगेलॅ मरण बापूने एक देढ वर्ष मुकार केल्ले. हो सद्गुरुच हे पुरा करू शकता. तो कशी आमगे काळजी घेता खरेच. बापू great आसतीकाळ आयीलॉ पूणी बापूनं वेळ मुकारी केल्लीहाक मारताच धाऊन येतलो तो एकलोच

Aniruddha Bapu's Grace - Sumitraveera Prabhu's Experience - हरि ॐ, हाव २८/०५/१९९८ क बापूलगी आयली. २६/७/२००५ मुंबईत जोर पाऊस - अतिवृष्टी सकडकडे उदाक जालेले. हाव कोर्टात कामाखातिर गेलेली मिगेल जुनी १९८८ची केस आशिली CST क train घेतली आणि ठाण्यातांहि सुखरूप आयली. इतली जोर पावसांतु ही बापूलीच कृपा आण्णेक अनुभव- मिगेल चेल्यालो 10th मागिर तागेली admission जावो. अशी हाव प्रार्थना बापूलागी केली. प्रार्थना ती फळली आणि तागेली admission जाली ही बापूगीले कृपा.Aniruddha Bapu's Grace - Shwetaliveera Khadapkar's Experience - हॉं अनुभव १९९८ चो आस्स. मिगेल परिस्थिती वाईट, संसारात अनेक दु:खे, चेल्लॉहि त्रास दित आशीलॉ, तो आत्तं सुधारलॉ. बापूले नाम स्मरणागले महत्व पळ्याती ॐ मन:सामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय नम: ह्या जपागळॅ सामर्थ्य. २ वर्सापूर्वी काढलेलॉ पास तो तशीच कोरॉच blank पास use केललॉ मागिर बॅंकेतूहि जॉब मेळ्ळॉ मिगेल वर्ष ३५ आसूनहि माका बॅंकेत नोकरी मेळ्ळॉ हे पूरा बपूगलेच काम तो अशी सोण घालना. कोणाकैहि हाज्जी माका प्रचिती आयली.Aniruddha Bapu's Grace - Shivanandsinh Savur's Experience - बापू कशी पदोपदी धावून येता तांतूलाच हॉ एक अनुभव. तेन्ना हाव माहिम राबता आशिलो. मिगेलो धाकला पूत लग्नाखातीर बंगलोर चमकलो. थई ताका जोर सैत्य, खांकी, ताप आयलो म्होणू डॉ. लागी वेल्हॅ तानी blood test कोरचे सांगले. तांतू कळ्ळॅ की तागेल रगतांतू १७००० प्लेटलेट्स आशिले which is very dangerous कसले जाऊ शकता. Normal मनशालांतू १ ते १॥ लाख प्लेटलेट्स असतात. ताका immediate ICUत admit करून दादाक कळेले. दादा म्हणालो १।१ तासान blodd report माका सांग.आणि bangaloreचॉ उपासाना प्रमुख समीर धोंडलै दाखून उदी आणि फोटो घे म्हळ्ळले. उपासना सेंटरांनी मस्ज मदत केल्ली. ताका कुडले ती उदी लायली, फोटो तागेल लागी दवरलॉ. आणि तेन्नादाखून तागेले प्लेटलेट्स वाढचे लागले. ताका मिगेले म्हालगड पूतानेये प्लेटलेट्स donate केले अशी करून बापूंन ताका हुशार कल्लॅ आणि ह्या होड संकटातून बाहेर काळ्ळले. हीच बापूगल्ली कृपा. Aniruddha Bapu's Grace - Ritaveera Keshkamat's Experience - हरि ॐ, बापूगले ब्रीदवाक्य- तू आणि मी मिळून शक्य नाही असे ह्या जगात काहीच नाही. नामस्मरणातली ताकद आणि त्यावेळा बापू कशी धावून येता हाजी प्रचिती माका दोन चेल्डुअ दोघांकैहि 10th तू उणे मार्क आसूनहि जायआशील त्या कॉलेजात admission मेळची (donation न दिता) ही बापूगली लिला ऐनवेळा बापूभक्तान येऊन ताणे मदत कोरची ही बापूलीच कृपा.
मिगेल आणेक अनुभव -
हाव आणि मिगेल बामुण travel करताना accident जालॉ हाव बापूलेच नामस्मरण कोरनं please take care of us म्हळ्ळे आणि तांतुन सहीसलामत ताणे वांचेले ’मी तुला कधी़च टाकणार नाही’ ही ग्वाही ताणे खरे कोरनु दाखैली.काळजी वाहाणारा तो एकलोच कल्ले उचित अस ते त्याकाच गोत असदेव तारी त्याका कोण मारी देवावैर विश्वास असल्यार तो धावुन येतालोच
Aniruddha Bapu's Grace - Simaveera Shenoy's Experience - बापूगले दर्शन घेऊन माका शांत, प्रसन्न वाटले ते हाव शब्दात express करू शकना. तेन्ना मिगेल चल्लो Engg. कोरनु MS कोरच्या खातीर USA वच्चे try करता आशिलॉ जालॅरी ता_ले VISA reject जालो माका मस्त बेजार जालॉ हाव गुरुवार बापूलागी प्रार्थना केली आणि ताका ३ दिसांनी वापसे try करू सांगले न्या University त जाय अशिले थय करचे सांगळे आणि लाका VISA मेळनु तो आज MS झालो ही तागलीच कृपा. मिगेल धुवेली बाल्डिक जाऊन ५ वर्षे झाल्यारी तिक चेल्डूना आशिलॅ वापस दादांनी डॉ. सांगून तागेल treatment नं आज तिक चेल्डू आस अशी बापूगली कृपा.

Aniruddha Bapu's Grace - Shilpaveera Joshi's Experience - हरि ॐ, हॉ मिगेल २००२ सालातूल अनुभव मिगेल धुव्व वैशाली हिका heart problem जालो. तिगेल operation कोरचे ठरले. दुसरे दिवस ५ तास operation आशिले. तेन्न प्रत्यक्ष बापू येऊन गेले. ही प्रचिती. प्रत्येक problem तून तो हगुर बाहेर काढता २ वर्सापहिले ग्लुकोमा जालो तांत्तूनैहि ताणे वांचेले ही तागेलची कृपा.


Comments